Ingenieursbureau

Opdrachtgevers zoals Provincies, grote gemeenten, Rijkswaterstaat, HWBP, Waterschappen en aannemers benaderen ons voor advies over UAV_GC contracten.

Onze advies- en ingenieursdiensten zijn voornamelijk gericht op het ondersteunen bij het opstellen en beheersen van innovatieve contracten (UAV-gc). Ons uitgangspunt daarbij is dat uw projectorganisatie werkt volgens het IPM principe. Het IPM model onderscheidt 5 processen ;

Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, geld en tijd en projectresultaat.
Projectbeheersing: het identificeren en beheersen van (mogelijke) risico’s.
Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden.
Technisch management: de technische en inhoudelijke inbreng in het project
Contractmanagement: om de risico’s die ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen.

Projectmanagement.
Projectmanagement gaat om het (al dan niet op interim-basis) organiseren, aansturen en beheersen van projecten met een uiteenlopend karakter. Steeds meer worden er projectmanagementmethoden gebruikt die gebaseerd zijn op IPMA, Prince2. Daarnaast worden bij steeds meer van onze opdrachtgevers projecten georganiseerd conform het Integraal Projectmanagement Model (IPM).

Onder het vakgebied Projectmanagement worden bij Infrahuis functies in de volgende categorieën ingedeeld:
• Projectmanagement • Procesmanagement • Programmamanagement • Verandermanagement

Projectbeheersing.
Projectbeheersing omvat en ondersteunt het gehele proces van maatregelen om projecten en processen en het risicomanagement integraal te beheersen.

Onder het vakgebied Proces- en Projectbeheersing worden bij Infrahuis functies in de volgende categorieën ingedeeld:
• Risicomanagement • Kwaliteitsmanagement • Financieel management • Scopemanagement • Planning • Capaciteitsmanagement • Projectondersteuning en secretariaat

Omgevingsmanagement.
In het algemeen kan worden gesteld dat omgevingsmanagement gaat om het actief betrekken van de directe- en indirecte belanghebbenden / stakeholders om gezamenlijke doelen te onderkennen, te realiseren en regie te houden op de uitvoering van projecten.

Omgevingsmanagement valt te verdelen in een tweetal aspecten:
• Strategisch omgevingsmanagement (SOM)
• Conditionering
Strategisch omgevingsmanagement is gericht op het zoeken naar oplossingen en overeenkomsten die door alle stakeholders als positief ervaren en gedragen worden, zowel met bestuurlijke als private partijen.
Conditionering omvat het geheel van ruimtelijke ordening en planologische procedures, vergunningen en technische maatregelen om een tracé juridisch en technisch bouwrijp op te leveren voor de uitvoeringsfase.
Omgevingsmanagement is een van de vijf kernrollen in het Integraal Projectmanagement Model.

Onder het vakgebied Omgevingsmanagement en Ruimtelijke Ordening worden bij Infrahuis functies in de volgende categorieën ingedeeld:
• Planologie • Archeologie • Milieu • Veiligheid en gezondheid • Ecologie • Communicatie • Verkeer en mobiliteit • Vergunningen • Grondverwerving en vastgoed • Planschade en nadeelcompensatie

Contractmanagement.
Contractmanagement is het proces waarbij de keuze voor de te gebruiken contractvorm, de samenstelling van het contract, de aanbesteding en het bewaken van het contract en de wijzigingen daarop eenduidig worden vastgelegd, beheert en bewaakt.

Om het beoogde resultaat, een volledig beheerst project,  te bereiken is een juiste mix tussen juridische en technische uitgangspunten nodig om de uiteindelijke keuze voor het soort contract te bepalen.

Onder het vakgebied Contractmanagement worden bij Infrahuis functies in de volgende categorieën ingedeeld:
• Inkoopmanagement
• Contractvorming
• Contractbeheersing SCB

Samen kijken wij vooruit en denken met u mee !

33-LF-02-03-09-018-300x201